Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 

Opdrachtnemer:

Opdrachtgever: 

Behandelovereenkomst: 

 

 

Kidscoach:

 

Kind:

Kidscoach

De wederpartij van Opdrachtnemer

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen               Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende kindercoaching of   leercoaching van het Kind

Vanessa Bounin en/of enige andere persoon werkzaam bij

Kidscoach

De minderjarige op wie de kindercoaching en leercoaching, in         verband waarmee de Behandelovereenkomst gesloten is, betrekking heeftArtikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.

 

2.1. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3. Tarieven en totstandkoming van de Behandelovereenkomst

 

3.1. De tarieven genoemd in de Behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

3.2. De in een Behandelovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.3. Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

 

3.4. Een Behandelovereenkomst komt tot stand op het moment dat het door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor akkoord getekende contract door Opdrachtnemer is ontvangen. De Behandelovereenkomst is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de Behandelovereenkomst aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.

 

3.5. De Behandelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de Behandelovereenkomst

 

4.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Behandelovereenkomst uitgevoerd wordt.

Opdrachtnemer zal de Behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

4.2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

 

4.3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 

4.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.5. Opdrachtnemer zal in het belang van de uitvoering van de opdracht uitsluitend met toestemming van de Opdrachtgever in overleg treden met derden.

 

4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Behandelovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal de Opdrachtnemer in onderling overleg met de Opdrachtgever tot aanpassing van de Behandelovereenkomst overgaan.

 

4.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 

Artikel 5. Geheimhouding

 

5.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Behandelovereenkomst van de Opdrachtgever, het Kind of uit andere niet openbare bron heeft verkregen.

 

5.2. Tenzij het Kind anders bepaalt, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van de vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Opdrachtnemer en het Kind ook richting

Opdrachtgever.

 

5.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever, het Kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

5.4. In afwijking van het gestelde in 5.1, 5.2 en 5.3 zal de Opdrachtnemer de geheimhouding verbreken:

- Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken. Opdrachtnemer is hiertoe te allen tijde gerechtigd.

- Verplichting tot informatie in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

- Bij kennis en vermoeden van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid.

 

 

Artikel 6. Betaling

 

6.1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeenkomen.

 

6.2. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking van het overeengekomen bedrag in de Behandelovereenkomst op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

 

6.3. De hoogte van het tarief of betaling van de factuur is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

6.4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

 

6.5. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

 

6.6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Opdrachtnemer, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de coaching sessies aan het Kind op te schorten dan wel de Behandelovereenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 

Artikel 7. Annulering en opzegging

 

7.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de 0pdrachtnemer en Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de Opdrachtgever worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.

 

7.2. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.

 

7.3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd 100% van het geldende tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

7.4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de Behandelovereenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Opdrachtnemer behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de Behandelovereenkomst in rekening te brengen.

 

 

Artikel 8. Bruikleen

 

8.1. Alle door Opdrachtnemer uitgeleende goederen, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

8.2. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer voor het einde van het coachtraject. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op Opdrachtgever.

 

8.3.Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 2. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in het kader van de Behandelovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft betaald.

 

9.2. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Opdrachtgever met de schade en met Opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

 

9.3. Indien Opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de Behandelovereenkomst inschakelt, dan is Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door Opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

9.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

 

 

Artikel 10. Overig

 

10.1. De Opdrachtgever dient tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

 

10.2. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Behandelovereenkomst.

 

10.3. De Opdrachtnemer houdt een dossier bij voor eigen gebruik. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn.

 

10.4. Opdrachtnemer is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55662005. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor” en het “Klachtenreglement” van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”.

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

11.2. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

11.3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

(21 januari 2013, Amsterdam)